Sekatan terhadap tuntutan pengecualian cukai

Secara keseluruhan

Sekiranya pekerja mempunyai hak ke atas majikan mereka maka SEMUA perkuisit, elaun dan faedah dalam bentuk yang diterima oleh pekerja itu akan dianggap sebahagian daripada pendapatan mereka yang boleh dikenakan cukai dan mereka tidak boleh menuntut apa-apa pengecualian cukai berkenaan dengannya.


Definisi

Frasa "berhak ke atas majikan mereka" bermaksud:

  1. Bagi sesebuah syarikat, kuasa seseorang pekerja adalah melalui pegangan saham,pemilikan kuasa undian dalaman atau berhubung dengan itu atau atau syarikat lain yang lain, atau berdasarkan kuasa yang termaktub dalam artikel persatuan atau dokumen lain yang mengawal selia atau mana-mana syarikat lain, bahawa perniagaan syarikat-syarikat yang disebutkan pertama itu dilakukan sesuai dengan kehendak pekerja.

  2. Untuk perkongsian, pekerja adalah rakan kongsi majikan

  3. Bagi pemilik tunggal, pekerja dan majikan adalah orang yang sama.

Baca lebih lanjut:

1. Pelepas cukai perkuisit di sini.

2. Pelepas cukai manfaat berupa barangan di sini.
Was this article helpful?

Download The Free Guide